Statut szkoły

Kategoria: O szkole Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017 Milena Bakuła

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ  W OSTROŁĘCE
UL. TRAUGUTTA 2

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

PRZEPISY OGÓLNE                                                                                                      3


CELE I ZADANIA SZKOŁY
                                                                                              4

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW                                                7

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE                                                                                  7

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA                                                                         21

 

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE                                                                         25

 

 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW                                                                                29

 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI                                                                          29

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI                                                                                   32

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ                                                                          38

 

REGULAMIN SZKOŁY                                                                                               42

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY                                                                                 49

 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                                         59

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                 65

 

 

 

 

 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ostrołęce, ul. Traugutta 2.

2. Sztandar Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce.

a) Wymiary sztandaru 85 cm x 85 cm.

b) Awers: kolor granatowy, na górze napis Szkoła Podstawowa Nr 5, centralnie umieszczona złota tarcza z napisem 5, pod spodem w lekkim półkolu im. Zofii Niedziałkowskiej, na dole napis w Ostrołęce, przy drzewcu w górnym prawym rogu herb miasta Ostrołęki, w dolnym flaga miasta Ostrołęki.

 

c) Rewers: biało czerwona flaga Polski, centralnie umieszczony herb Polski, pod spodem w lekkim półkolu napis Bóg Ojczyzna Nauka.

 

 

3. Logo Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce.

Graficznym znakiem Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce jest Logo. Opracowane zostało z myślą użycia na dokumentach i pismach szkolnych oraz drukach promocyjnych itp. Logo składa się z kilku prostych elementów o symbolicznym znaczeniu:

a) księga i pióro z kałamarzem nieodłącznie wiążą się ze szkołą, nauczaniem i zdobywaniem wiedzy; ponadto symbolizują twórczość literacką;

b) otwarta, czysta, niezapisana księga symbolizuje dziecko, którego osobowość szkoła wzbogaca, rozwija i kształtuje;

c) kolorystyka księgi (biel i czerwień) nawiązuje do barw narodowych;

d) znaki literowe ,,SP 5’’ utworzone zostały od nazwy: ,,Szkoła Podstawowa Nr 5’’; celowo nadano im barwy: zielony - żółty - niebieski, ponieważ są one znakiem rozpoznawczym Ostrołęki.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kuratorium Oświaty-Delegatura w Ostrołęce.

6. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

7. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum.

§ 2

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Obsługę finansowo – księgową prowadzi szkoła.

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania - wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, program rozwoju, program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

e) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia,

f) pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

§ 4

1. Szkoła ponadto:

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

b) przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

c) wychowuje i naucza dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu,

d) przekazuje uniwersalne wartości i zasady moralne, a przede wszystkim poszanowanie godności i wolności człowieka, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, tolerancję, szacunek do pracy, wzajemną solidarność, uczciwość i odpowiedzialność za swoje czyny. Przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.,

e) umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

f) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Uczy szacunku dla tradycji narodu polskiego, jego kultury i języka ojczystego.

2. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły obowiązują zasady podmiotowego i indywidualnego traktowania ucznia i działania dla dobra i harmonijnego rozwoju jego osobowości.

3. Szkoła określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych, odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

a) Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nad obowiązkowych i pozalekcyjnych:

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia. W wyjątkowych sytuacjach (choroba nauczyciela, wypadek nauczyciela lub ucznia) odpowiedzialny za zorganizowanie opieki jest pełniący dyżur w szkole członek dyrekcji.

- nauczyciel jest zobowiązany przygotować się do zajęć przed ich rozpoczęciem; w żadnym wypadku nie może pozostawić dzieci bez opieki w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych lub nadobowiązkowych.

- nauczyciele pełnią dyżury w trakcie imprez kulturalnych i okolicznościowych.

Głównym zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o bezpieczeństwo i ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do ucznia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje wyciągnięcie konsekwencji służbowych przez dyrektora szkoły.

§ 5

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

a) integrację wiedzy nauczanej przez:

- kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

- program wychowania przedszkolnego,

- bloki przedmiotowe,

- ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie.

b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

 - pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

- wpajanie zasad kultury życia codziennego,

c) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, logopedycznych,

d) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

e) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

f) naukę języka obcego w klasach młodszych.

 

§ 6

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez:

a) dyżury nauczycieli wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,

b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

c) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 20 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów; na 15 uczniów - w czasie wycieczki, na 10 w czasie turystyki kwalifikowanej,

d) udział w wycieczkach szkolnych i pozaszkolnych powinien być zgodny z regulaminem przedstawionym i zatwierdzonym przez dyrekcję szkoły,

e) do każdej wycieczki nauczyciel przedstawia swój regulamin, z którym należy zapoznać uczestników przed jej rozpoczęciem,

f) po jednodniowej wycieczce, następnego dnia, uczniowie biorący w niej udział nie mogą być odpytywani i pisać kartkówek,

g) zawieranie stosownych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków,

h) zgłaszanie do policji drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej,

i) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

j) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z oddziału przedszkolnego, z klas I-III, a w przypadkach złożenia pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych dzieciom klas IV-VI,

k) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

l) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

ł) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

m) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stałej czystości,

n) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

o) różnorodność zajęć w każdym dniu,

p) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,

r) jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,

s) umieszczenie planu ewakuacji szkoły w widocznym miejscu w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp,

t) ogradzanie terenu szkoły i zapewnienie właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,

u) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwienie uczniom przebywania w czasie przerw na świeżym powietrzu. Zasady korzystania z boiska szkolnego, jak też opieki nad dziećmi określa odrębny regulamin,

w) zapewnienie temperatury co najmniej 180 C w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia,

x) stały dostęp do apteczki szkolnej (pielęgniarka szkolna zaopatruje w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy), znajdującej się w gabinecie pielęgniarki szkolnej,

y) udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt i środki ochrony oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy,

z) zapewnienie uczniom korzystającym z basenu stałego i ustawicznego nadzoru opiekuna szkoły.

§ 7

1.      Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz. 532)

2.      Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom.

3.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.

4.      Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających z:

a)      niepełnosprawności,

b)      niedostosowania społecznego,

c)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)     szczególnych uzdolnień,

e)      specyficznych trudności w uczeniu się,

f)       zaburzeń komunikacji językowej,

g)      choroby przewlekłej,

h)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)        niepowodzeń edukacyjnych,

j)        zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

k)      trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog. terapeuta pedagogiczny.

8.      Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

a)      rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

b)      poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)     innymi szkołami i placówkami,

e)      organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

9.      Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a)      ucznia,

b)      rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

c)      dyrektora szkoły,

d)     nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

e)      pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

f)       poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

g)      pracownika socjalnego,

h)      asystenta rodziny,

i)        kuratora sądowego.

10.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

c)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

d)     porad i konsultacji,

e)      warsztatów.

11.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

12.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

13.  Zajęcia, o których mowa prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

14.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane są dla uczniów
z zaburzeniami lub innymi dysfunkcjami rozwojowymi albo specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

15.  Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 14, nie może przekroczyć 8 osób.

16.  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są dla uczniów
z zaburzeniami lub innymi dysfunkcjami rozwojowymi albo specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

17.  Zajęcia terapeutyczne oraz inne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

18.  Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

19.  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

20.  Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

21.  Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli. Prowadzą je nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

22.  Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

23.  Działania, o których mowa w ust. 21, obejmują w klasach I - III obserwację
i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

24.  Działania, o których mowa w ust. 21, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

25. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:

1) wychowawcę klasy;

2) w przypadku oddziału przedszkolnego - dyrektora szkoły.

26. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

27. Nauczyciele, specjaliści opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji.

28. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

29. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.

30.  O terminie spotkania zespołu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informuje wychowawca klasy lub osoba koordynująca pracę zespołu.

31.  Na wniosek dyrektora szkoły w spotkaniu zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.

32.  Na wniosek lub za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) ucznia w spotkaniu zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, w tym lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

33.  Wychowawca klasy lub inna upoważniona przez dyrektora osoba sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

34.   W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

35.  Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

36.  Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

§ 8

Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w formie:

a.       kierowania na badania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

b.      wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, lub o nauczaniu trybem szkoły specjalnej,

c.       terapii pedagogicznej.

 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

Ocenianie wewnątrzszkolne

 

I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 9

1.      Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzeniem MEN z 10 czerwca 2015 r. .(Dz. U. z 2015 r., poz. 846) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz niniejszego regulaminu.

2.      Cele oceniania wewnątrzszkolnego są zgodne z aktami prawnymi wymienionym w punkcie 1.

 

 

§ 10

Wymagania edukacyjne do poszczególnych przedmiotów opracowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rozporządzeniem MEN z z 10 czerwca 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 846).

§ 11

1.      Ocenianie odbywa się wg szczegółowych kryteriów opracowanych i uzgodnionych z przedstawicielami Rady Rodziców w zespołach przedmiotowych, nauczycielskich zespołach klasowych, zawartych w przedmiotowych systemach oceniania.

2.      Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

3.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§ 12

Wymagania są jasne i czytelne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), zawierają wykaz wiadomości i umiejętności przyporządkowanych poszczególnym stopniom.

§ 13

Nauczyciele do 30.09. każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. O zasadach i kryteriach oceniania zachowania informuje uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/ wychowawca klasy.

§ 14

1.    W sprawach, o których mowa w § 13 uczniowie są informowani na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych - wychowawca i nauczyciele przedmiotów odnotowują powyższy fakt odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice /prawni opiekunowie/ o powyższym są informowani na zebraniach rodziców - co potwierdzają podpisami na liście obecności i odnotowaniem tego faktu w protokole zebrania.

2.    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na bieżąco informują uczniów o kryteriach ocen aktualnie realizowanych zadań.

3.    Założenia oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowych systemów oceniania są do wglądu u dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

§ 15

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

- śródrocznej i rocznej,

- końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniazajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu stycznia (jeśli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to w ostatnim tygodniu przed feriami).

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

4. Na klasyfikację końcową składają się:

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie szóstej, oraz

b) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie szóstej.

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie szóstej.

6. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej (np. z powodu zmiany szkoły, licznych nieobecności, itp.), jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim półroczu, a jego wiadomości z pierwszego półrocza zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin uzupełnienia, a następnie zaliczenia wiadomości i umiejętności pierwszego półrocza.

§ 16

1.      Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

2.      Do oceniania bieżącego zaliczamy: sprawdziany, kartkówki, testy, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, sprawdziany dyrektorskie, prace klasowe, prace domowe, wypowiedzi ustne, prace zaliczeniowe, prace praktyczne, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz estetykę prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

3.      Nauczyciele przedmiotowi przechowują prace pisemne uczniów do końca roku szkolnego, po czym odpowiadają za skuteczne zniszczenie tych prac.

§ 17

1.      Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:

a)       zakres i jakość wiadomości i umiejętności

b)       stopień zrozumienia materiału programowego

c)       posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami i umiejętnościami, w tym umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu

d)       zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności, przygotowanie dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela

e)       umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności

f)        testy sprawności fizycznej, rysunek techniczny, śpiew

2.      W klasach IV, V, VI uczniowie przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym są oceniani wg następującej skali z dopuszczeniem systemu punktowego:

·         stopień celujący         - 6

·         stopień bardzo dobry   - 5

·         stopień dobry           - 4

·         stopień dostateczny     - 3

·         stopień dopuszczający  - 2

·         stopień niedostateczny – 1.

a. Ocenami pozytywnymi są: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. Oceną negatywną jest: niedostateczny.

b. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+”, który podwyższa ich wartość o 0,5 stopnia oraz znak „-”, który obniża wartość o 0,5 stopnia. Oceny śródroczne i roczne są wystawiane bez wymienionych znaków.

c. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie koloru czerwonego do oznaczania prac klasowych oraz zielonego do oznaczania sprawdzianów.

d. Dopuszcza się oznaczanie aktywności uczniów na lekcjach znakiem „+” oraz znakiem „-” brak aktywności. Pięć znaków „+” jest podstawą do zmiany znaków na ocenę „bardzo dobry” z aktywności. Pięć znaków „-” jest podstawą do zmiany znaków na ocenę „niedostateczny” z aktywności

e. Dla ustalenia ocen cyfrowych z prac klasowych (sprawdzianów) przy ocenianiu bieżącym stosuje się progi przeliczeniowe wg następującej skali:

Celujący – 100% - 99%

Bardzo dobry (bdb) – 98% - 91%

Dobry (db) – 90% - 76%

Dostateczny (dst) – 75% - 51%

Dopuszczający (dop) – 50% - 31%

Niedostateczny (ndst) – 30% - 0%”

3.      W klasach I-III przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie skali ocen wymienionej w punkcie 2. Ocena powinna być opatrzona komentarzem słownym. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.

4.      Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i na zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

5.      Klasyfikacja roczna ucznia klas I-III z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena ucznia jest oceną opisową.

6.      Poczynając od klasy IV klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny te, w przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, są ocenami opisowymi.

7.      Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

§ 18

1.      Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z zajęć edukacyjnych:

a. ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

·         rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

·         korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

b. ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który :

·         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

·         potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach

·         samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych

c. ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

·         posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej

·         potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się

·         rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień

d. ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

·         opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej

·         współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę

·         rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne

e. ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który :

·         opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej

·         rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny

·         współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji , potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela

f. ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

·         posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy

·         nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

§19

Przy ustalaniu oceny rocznej z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, zajęć komputerowych bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 20

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z tych zajęć w dokumentacji i zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się słowo „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 21

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 22

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny są zawarte w przedmiotowych systemach oceniania i są załącznikiem do oceniania wewnątrzszkolnego.

§23

1.      Roczna ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:

·         Postępów ucznia i efektów jego pracy

·         Poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego

·         Wskazania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

·         Zachowania ucznia

§ 24

Nauczyciele religii oceniają uczniów zgodnie z założeniami oceniania wewnątrzszkolnego.

 

§ 25

Ocena końcowa nie musi być średnią arytmetyczną ocen z danego przedmiotu.

§ 26

1.      Wewnątrzszkolne ocenianie dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen. Dokumenty prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawców w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2.      Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, itp.) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego.

3.      Za prawidłowe zniszczenie prac pisemnych na koniec roku szkolnego odpowiadają nauczyciele przechowujący te prace.

§ 27

Wprowadza się znaki umowne: nb. - nieobecny, np. - nieprzygotowany, w dziennikach lekcyjnych.

§ 28

Dziennik lekcyjny w ciągu roku szkolnego przechowywany jest w pokoju nauczycielskim. Po zakończeniu roku szkolnego przekazywany jest do kancelarii szkoły. Wszelkich poprawek w dzienniku lekcyjnym dokonuje się przez skreślenie czerwonym długopisem. Przy naniesionej poprawce wpisuje się datę i czytelny podpis.

§ 29

Arkusze ocen przechowywane są w kancelarii szkoły. Arkusze ocen wypełnia wychowawca klasy. Wszelkie poprawki dokonywane w arkuszach ocen muszą być czytelne i podpisane przez wychowawcę czerwonym długopisem.

 

II - SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

§ 30

Sprawdzanie dydaktycznych osiągnięć uczniów następuje poprzez:

·         Pisemne prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda, prace twórcze, ćwiczenia słownikowe, opracowanie problemów do tekstu czytanego, itp.

·         Pisemne prace domowe, wykresy, tabele, mapy, projekty, itp.

·         Wypowiedzi ustne, udział w dyskusjach, debatach, praca w grupach, odgrywanie ról.

 

§ 31

Osiągnięcia uczniów klas nauczania zintegrowanego sprawdzane są w szczególności poprzez:

·         prace pisemne

·         pisanie z pamięci

·         pisanie ze słuchu

·         sprawdziany

·         prace plastyczne

·         prace literackie

·         testy osiągnięć, itp.

 

 

III - ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ
DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW

§ 32

1.      Sprawdzanie osiągnięć ucznia odbywa się:

a)      na bieżąco

b)      we wrześniu – cel diagnostyczny

c)      po opracowanym dziale

d)     na koniec półrocza

e)      na koniec roku szkolnego

f)       na progach edukacyjnych w klasach III w kwietniu lub maju,

g)      w klasach IV-V przeprowadza się testy kompetencji raz w ciągu roku szkolnego przed końcem roku szkolnego, nie później niż do końca maja w klasach VI – sprawdziany próbne z przedmiotów objętych sprawdzianem.

2.      Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzący określone zajęcia; w szczególnych przypadkach może on być zobowiązany do wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

§ 33

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć /nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów/. Przy przedmiotach, których wymiar tygodniowy wynosi 1h, uczeń może tylko jeden raz zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Przy większej ilości zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji, nauczyciele przedmiotów decydują o zasadności nieprzygotowania ucznia.

§ 34

Prace klasowe i sprawdziany winny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisem w dzienniku. Powinny też być poprzedzone syntezą materiału.

Uczeń powinien być poinformowany:

·         w jakiej formie zostanie przeprowadzona praca klasowa

·         jakiego zakresu materiału będzie dotyczyła

·         jakie będą jej kryteria oceniania.

§ 35

Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien ją napisać w terminie - 2 tygodni od powrotu do szkoły - ustalonym przez nauczyciela wspólnie z uczniem. Ocena z pracy klasowej jest odnotowywana w dzienniku obok znaku nb.

§ 36

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, z pracy klasowej w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od oddania prac. Na poprawę innych ocen pozytywnych - nauczyciel może poświęcić jedną jednostkę lekcyjną pod koniec każdego półrocza, jeżeli przewiduje to przedmiotowy system oceniania.

§ 37

1.        Prace klasowe i sprawdziany mogą odbywać się najwyżej 2 razy w ciągu jednego tygodnia, przy czym tylko jeden raz dziennie.

2.        Prace klasowe i sprawdziany powinny być ocenione najpóźniej w ciągu 2 tygodni.

3.        Ocena powinna być uzasadniona i opatrzona komentarzem słownym.

4.        Komentarz słowny powinien zawierać:

a)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

b)  wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

c)    wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;

d)   wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.

5.        Krótkie sprawdziany kartkówki /obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji/ mogą być pisane nie więcej niż 5 razy w ciągu tygodnia. Powyższe kartkówki nie muszą być zapowiadane.

§ 38

Po nieobecności ucznia trwającej przynajmniej tydzień nie ocenia się ucznia do trzech dni /możliwość oceniania - tylko na jego prośbę/.

§ 39

Uczeń przynajmniej raz w ciągu półrocza powinien być odpytany.

§ 40

Ocenianie ma na celu uświadomienie uczniom poziomu ich wiedzy i umiejętności, a nie ich niewiedzę.

§ 41

Nie ocenia się zachowań ucznia jako formy aktywności przedmiotowej.

 

IV - SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW
I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O OSIĄGNIĘCIACH
.

§ 42

1.      Uczniowie są informowani o osiągnięciach w następujący sposób:

a)       ustne uzasadnienie każdej oceny, wypowiedzi ustnej

b)       recenzje prac pisemnych

c)       publikowanie wyników konkursów

d)       ustna informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć i zachowania na jeden miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o osiągnięciach swoich dzieci w sposób następujący:

·         w indywidualnych rozmowach prowadzonych z inicjatywy rodzica (prawnego opiekuna) bądź nauczyciela

·         na zebraniach rodziców (prawnych opiekunów) przekazywane są informacje o zbiorowych osiągnięciach klasy

·         nauczyciele są zobowiązani udostępnić rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu pisemne prace ich dzieci

a.         oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły,

b. jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań),

c. udostępnienia pracy dokonuje nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.

 1. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę pracy uzasadnia ocenę. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną).
 2. nie wydaje się pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu. Udostępnianie prac odbywa się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole. Prace udostępnia się w klasie, w obecności nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działania, np. w czasie dnia otwartego, przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań z rodzicami.

3.      Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciele omawiają wyniki prac klasowych w korelacji z kryteriami ocen, ze zwróceniem uwagi na sukcesy i porażki, wskazując sposoby poprawy wyników.

§ 43

O porażkach swoich dzieci rodzice są informowani w trakcie indywidualnych rozmów z nauczycielem czy wychowawcą.

§ 44

1.                  Na 1 miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym nauczyciele i wychowawcy klas informują o przewidywanych (wszystkich) rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania:

- ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego,

- jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych klas prowadzonych przez wychowawcę klasy z potwierdzeniem obecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców (prawnych opiekunów), jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie uczestniczyli w tym zebraniu.

2. W sytuacji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) byli nieobecni na w/w zebraniu:

·     Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą klasy  i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

·     W czasie nieobecności nauczyciela wychowawcy, informację pisemną rodzice (prawni opiekunowie) odbierają w sekretariacie szkoły.

3. Na 1 miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca klasy informuje o przewidywanych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie informowani są ustnie, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy powiadamia pisemnie. Rodzic (opiekun prawny) ucznia może otrzymać również informację ustną, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie wychowawcy klasy. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną, powinien wskazać sposób poprawy oceny.

4.    Uczniowi, który napotkał trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę w klasyfikacji śródrocznej i jest zagrożony nie otrzymaniem promocji) szkoła udziela w miarę możliwości pomocy w różnych formach, np. umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, konsultacjach indywidualnych; udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części; zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury; indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.

§ 45

Formalnym sposobem poinformowania uczniów i rodziców o osiągnięciach rocznych jest świadectwo.

 

V - PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH

§ 46

1.      Uczeń ma prawo do:

a)       znajomości kryteriów oceniania z obowiązujących go zajęć edukacyjnych - znajomości kryteriów oceniania zachowania

b)       egzaminu klasyfikacyjnego

c)       egzaminu poprawkowego

d)       egzaminu sprawdzającego

e)       wglądu do prac kontrolnych

f)        uzasadnienia otrzymanej oceny i jej jawności

g)       informacji o planowanej ocenie śródrocznej lub rocznej na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej oraz możliwości poprawy tej oceny.

2.      Nauczyciel umożliwia poprawienie oceny (na prośbę ucznia) poprzez dodatkowe sprawdzenie wiadomości w ciągu ostatniego tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. jego zakres ustala nauczyciel. Zasady poprawiania ocen bieżących określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

3.      wystawienie oceny następuje na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

§ 47

Uczeń ma obowiązek:

a)       uzupełniać braki wskazane przez nauczyciela w sposób określony po wspólnych ustaleniach nauczyciela i rodziców /prawnych opiekunów/

b)       przynosić na zajęcia edukacyjne podręczniki, zeszyty, wymagane przybory szkolne oraz strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego

c)       przygotować się merytorycznie do lekcji, odrabiać zadaną pracę domową

d)       pisać wszystkie przewidziane przez nauczyciela prace kontrolne

e)       w przypadku nieobecności na sprawdzianie /pracy klasowej/, uczeń musi zaliczyć daną partię materiału w czasie i w sposób ustalony przez nauczyciela wspólnie z uczniem

VI - PRAWA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

§ 48

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

a)       znajomości kryteriów i wymagań na poszczególne oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych

b)       znajomości kryteriów ocen zachowania

c)       jawności oceny i jej umotywowania

d)       wglądu w prace swojego dziecka

e)       wskazówek udzielanych przez nauczyciela, służących pomocy dziecku

f)        znajomości dróg odwoławczych w sprawach ocen swoich dzieci

VII - PRAWA NAUCZYCIELI

§ 49

Nauczyciel ma prawo:

a)       oczekiwać od ucznia respektowania ustalonych reguł postępowania i zachowania w szkole

b)       oczekiwać współpracy z rodzicami

c)       oczekiwać pomocy w sprawach oceniania od dyrekcji szkoły

VIII - PROMOCJA

§ 50

1.      Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.      W wyjątkowych sytuacjach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

3.      Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4.      Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem "z wyróżnieniem".

5.      Uczeń otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli uzyska średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 5,0 i wzorową ocenę zachowania, a w klasach I-III nagrodę książkową, zgodnie z regulaminem przyznawania nagród w klasach I-III.

6.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

7.      Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia oceny niedostatecznej w klasyfikacji śródrocznej nowego roku szkolnego.

8.      Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: "uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………………promowany warunkowo do klasy ................”.

IX - EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 51

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

3.      Na prośbę nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej udziela się w następujących przypadkach:

a.       poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia

b.      nieobecności powodowane były zdarzeniami losowymi silnymi przeżyciami utrudniającymi koncentrację, obniżającymi sprawność myślenia i uczenia się

c.       trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowego języka obcego zdaje również uczeń, który, na podstawie odrębnych przepisów otrzymał zgodę dyrektora SP Nr 5 na indywidualną kontynuację nauki tego języka poza szkołą.

6.      Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.

a.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest na pisemną prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ złożoną u dyrektora szkoły najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

b.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ z zastrzeżeniem, iż egzamin klasyfikacyjny dotyczący pierwszego półrocza winien odbyć się najpóźniej do końca kwietnia danego roku szkolnego, natomiast egzamin komisyjny roczny - do 20 sierpnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do końca września następnego roku szkolnego.

c.       Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

·         dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji

·         nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek

·         nauczyciel prowadzący przedmiot - jako członek

d.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach /na własną prośbę lub innych/ nauczyciel prowadzący przedmiot może być zwolniony z pracy w komisji. W takich przypadkach dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

e.       Formę przeprowadzania egzaminu ustala przewodniczący komisji uwzględniając specyfikę przedmiotu.

f.       Zakres sprawdzanego materiału oraz kryteria oceny określa nauczyciel prowadzący przedmiot na podstawie wymagań edukacyjnych zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

g.      Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć w egzaminie jako obserwatorzy.

h.      Pracę egzaminacyjną sprawdza nauczyciel przedmiotu w obecności pozostałych członków komisji.

i.        Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna

j.        Komisja z przeprowadzonego egzaminu sporządza protokół, który zawiera: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz decyzję podjętą przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach, jeżeli takie były częścią składową egzaminu.

k.      Uczeń, który z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

l.        W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia, można ustalić kolejny termin egzaminu klasyfikacyjnego tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną.

7.      W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

§ 52

X - EGZAMIN POPRAWKOWY

1.      Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać raz w ciągu danego etapu edukacyjnego egzamin poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.      Warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego jest:

a. nieobecności nieusprawiedliwione ucznia na zajęciach dydaktycznych oraz dydaktyczno - wyrównawczych nie przekraczają 30%,

b. przed ustaleniem terminu egzaminu, uczeń wywiązał się z nałożonych przez nauczyciela przedmiotu warunków (np. uzupełnienie zeszytu przedmiotowego).

3. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w przypadkach:

a.       Poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach w czasie wakacji letnich.

b.      Spowodowanych zdarzeniami losowymi silnymi przeżyciami utrudniającymi koncentrację, obniżającymi sprawność myślenia i uczenia się.

c.       Trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii lub/i niewydolności wychowawczej w rodzinie.

d.      Zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej z niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.

4.      Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego jest następująca:

a.       Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna na rocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym.

b.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

c.       Zakres sprawdzanego materiału oraz kryteria oceny ustala nauczyciel prowadzący przedmiot na podstawie wymagań edukacyjnych zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

d.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

e.       Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo uczestniczyć w egzaminie jako obserwatorzy.

f.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Jej skład oraz pozostałe procedury określa § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

g.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

h.      Na podstawie wyników egzaminu poprawkowego Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w ostatnim tygodniu sierpnia podejmuje decyzję dotyczącą promowania bądź niepromowania ucznia.

i.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem, punktu k).

j.        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

k.      Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w punkcie j w następujących przypadkach:

1.       długotrwała choroba /ponad 2 miesiące/ - uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,

2.       nieobecnościami ucznia spowodowanymi zdarzeniami losowymi, silnymi przeżyciami utrudniającymi koncentrację, obniżającymi sprawność myślenia i uczenia się

3.       trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie

4.       zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związanej z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych

    l) Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w punkcie j są:

1.       uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela

2.       nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole, np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela

3.       nie zgłoszenie się, bez usprawiedliwienia, na poprawę oceny w uzgodnionych z nauczycielem terminach albo niewykonania prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych terminach

·         § 53

XI - EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

1.      Zaproponowana przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna może być podwyższona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego.

2.      Prawo do składania egzaminu sprawdzającego ma uczeń, który spełnia warunki:

a.       systematycznie odrabiał prace domowe,

b.      brał udział we wszystkich pracach klasowych, a przypadku jego nieobecności, były to nieobecności usprawiedliwione.

2.      Egzamin odbywa się na pisemną prośbę ucznia lub rodziców /prawnych opiekunów/ w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.      Skład komisji przeprowadzającej egzamin ustala dyrektor szkoły.

 

§ 54

XII - PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 

1.      Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie sprawdzianu  w części ustnej i pisemnej. 

2.    Podanie o sprawdzian wiedzy i umiejętności może złożyć uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny). Musi ono zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.

3.    W przypadku wpłynięcia podania, o którym mowa w punkcie 2, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli, w wyniku postępowania wyjaśniającego, stwierdzone zostaną istotne uchybienia w procesie wystawiania oceny, dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.

4.      Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:

a)      uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, co najmniej 50 % ocen wyższych od oceny przewidywanej,

b)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się liczbę nieprzygotowań, określoną w § 33 Statutu,

c)       właściwa postawa i praca na zajęciach.

5.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.        Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa § 19 Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 846).

a)      Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.

b)      Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji uczniów lub ukończenia szkoły.

 

7.    Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 1 miesiąca na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek), w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

8.    Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację.

9.    Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

10.              Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę klasy o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w w/w zespole.

11.              Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

12.              Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

- imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,

- termin spotkania zespołu,

- ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę,

- podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

13.              Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół znajduje się w dokumentacji szkoły.

 

§ 55

XIII - USTALENIA KOŃCOWE

1.      Pozostałe, nie wymienione w powyższym regulaminie, przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 czerwca 2015 r. i obowiązują nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce.

2.      Dopuszcza się możliwość zmiany oceniania wewnątrzszkolnego lub jego części. Wprowadzone zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

§ 56

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej, końcowej oraz w sprawie promocji uczniów.

 

 § 57

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE

 

1.      Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)        funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b)       respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

c)       ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu szkoły, klasy, środowiska, postawie wobec kolegów, nauczycieli i innych osób.

d)       dbałość o honor i tradycje szkoły,

e)       dbałość o piękno mowy ojczystej,

f)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.

 

2.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

·         wzorowe

·         bardzo dobre

·         dobre

·         poprawne

·         nieodpowiednie

·         naganne

·         W klasach I-III stosuje się ocenę opisową.

3.      Oceny śródroczne można zapisywać: wz, wyr, db, pop, ndp, ng, roczne należy wpisywać w pełnym brzmieniu.

4.      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a)       oceny z zajęć edukacyjnych,

b)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo wyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

5.      Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów oraz zapisy w zeszycie uwag i pochwał.

6.      Ocena zachowania znana jest uczniowi i rodzicom na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7.      Ocena dobra jest wyjściową do ustalenia oceny zachowania.

8.      Ustalenie ocen zachowania powinno być poprzedzone szeroko zakrojoną działalnością profilaktyczną, w czasie której nauczyciele - wychowawcy, wykorzystują wszystkie możliwości interwencyjne wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze.

9.      W przypadku wystawienia oceny nagannej wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia uzasadnienia tej oceny na piśmie.

10.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

11.  Kryteria ocen z zachowania ustala Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez uczniów (Samorząd Szkolny) i rodziców (Rada Rodziców).

 

KRYTERIA OCEN

§ 58

  1. Ocena wzorowa

      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)       wzorowo przestrzega Regulaminu Szkoły,

b)       nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,

c)       wykazuje wzorowy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych ,

d)       bierze udział w konkursach przedmiotowych i innych (zgodnie ze swoimi możliwościami),

e)       godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz między innymi poprzez udział w imprezach kulturalno - oświatowych, sportowych itp. ,

f)        podejmuje różnorodne inicjatywy społeczne na rzecz szkoły i środowiska, pomaga przygotowaniu programów uroczystości szkolnych, w dekoracji sal lekcyjnych i korytarzy,

g)       uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych np. koła zainteresowań,

h)       pomaga słabszym uczniom w nauce,

i)         swoją postawą pozytywnie oddziałuje na zachowanie innych uczniów,

j)        z szacunkiem odnosi się do tradycji szkoły, do nauczycieli i pracowników,

k)       reprezentuje wysoką kulturę osobistą,

l)         reaguje na wszelkie przejawy zła.

  1. Ocena bardzo dobra

  Otrzymuje ją uczeń, który:

a)       bez zarzutu spełnia wymagania zawarte w Regulaminie Szkoły,

b)       wykazuje bardzo dobry stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

c)       w semestrze nie ma więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych nieobecności,

d)       godnie reprezentuje szkołę,

e)       pomaga uczniom słabym w nauce,

f)        odznacza się wysoką kulturą osobistą,

g)       inspiruje rówieśników do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły,

h)       realizuje zadania programowe organizacji uczniowskich.

  1. Ocena dobra

   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)       przestrzega Regulaminu Szkolnego,

b)       nieusprawiedliwione nieobecności zdarzają się bardzo rzadko,

c)       wykazuje pozytywny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

d)       właściwie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów,

e)       szanuje mienie szkoły,

f)        uczestniczy w życiu klasy i szkoły w miarę swoich możliwości,

g)       troszczy się o estetykę szkoły i jej otoczenia,

h)       reaguje na wszelkie przejawy zła.

  1. Ocena poprawna

  Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań zawartych w treści oceny dobrej, ma:

a)       nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych (czasami),

b)       sporadycznie lekceważąco odnosi się do nauczycieli i osób starszych,

c)       czasem niewłaściwie odnosi się do kolegów (bije, przezywa, oskarża, używa brzydkich słów),

d)       wagaruje,

e)       spóźnia się nagminnie.

  1. Ocena nieodpowiednia

  Otrzymuje ją uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny dobrej:

a)       narusza Regulamin Szkoły,

b)       lekceważy obowiązki szkolne,

c)       arogancko zachowuje się w stosunku do nauczycieli i kolegów,

d)       sporadycznie ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, narkotyzuje się),

e)       nagminnie wagaruje,

f)        bierze udział w kradzieży lub wymuszeniach i wyłudzeniach pieniędzy lub innej własności,

g)       niszczy własność innych osób (zwrot kosztów naprawy),

h)       sporadycznie dewastuje mienie szkolne (zwrot kosztów naprawy).

  1. Ocena naganna

  Otrzymuje ją uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny dobrej:

a)       systematycznie narusza zasady Regulaminu Szkolnego,

b)       bierze udział w kradzieży, wymuszeniach lub je inicjuje,

c)       wszedł w kolizje z prawem,

d)       ulega nałogom i nie wykazuje chęci poprawy,

e)       inicjuje bójki, często przejawia postawę agresywną,

f)        nagminnie dewastuje mienie szkoły (zwrot kosztów naprawy),

g)       nagminnie niszczy własność innych osób (zwrot kosztów naprawy),

h)       nagminnie wagaruje.

 

7.     Jeżeli uczeń uchybia chociaż jednemu z punktów w treści oceny dobrej, obniża mu się ocenę z zachowania.

8.     Obniżenie oceny następuje o jedną w dół (należy jednak rozważyć stopień uchybienia, jeżeli uchybienie jest rażące, obniżenie oceny może być o dwie w dół).

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE

§ 59

 

Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić następujące elementy:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

a)       wywiązywanie się z zadań powierzonych uczniowi w szkole,

b)       systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i inne zajęcia,

c)       sumienność w nauce (przygotowanie do lekcji, odrabianie prac domowych),

d)       usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień,

e)       zmiana obuwia.

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

a)       reagowanie na wszelkie przejawy zła i nietolerancji,

b)       pomoc słabszym w nauce trudnych sytuacjach życiowych,

c)       dbałość o mienie szkoły – sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

d)       poszanowanie rzeczy własnych i kolegów,

e)       dbałość o ład, porządek i estetykę klasy, boiska szkolnego i otoczenie,

f)        czynny udział w pracach społecznych np. pomoc w dekoracji sal lekcyjnych lub korytarzy,

g)       udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

a)       szacunek wobec symboli szkoły,

b)       tworzenie tradycji i zwyczajów społeczności szkolnej,

c)       poszerzanie wiedzy na temat historii szkoły i patrona,

d)       godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko,

e)       dbałość o dobre imię szkoły,

f)        udział w przygotowaniu programów na uroczystości szkolne.

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

a)       poprawne wypowiadanie się zgodnie z normą językową,

b)       przestrzeganie kultury języka,

c)       nie używanie wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń ordynarnych,

d)       stosowanie form grzecznościowych w relacjach z pedagogami, pracownikami szkoły i rówieśnikami.

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

a)       wystrzeganie się przemocy fizycznej i agresji słownej,

b)       nie uleganie nałogom,

c)       nie przynoszenie i nie używanie niebezpiecznych narzędzi,

d)       zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie przerw, zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych, itd.

e)       przestrzeganie zasad BHP,

f)        przestrzeganie zasad higieny osobistej,

g)       pomoc osobom słabszym i niepełnosprawnym.

6. Godne, kulturalne zachowanie w szkole

a)       uczciwość, prawdomówność, życzliwość, uprzejmość,

b)       używanie zwrotów grzecznościowych,

c)       respektowanie norm obyczajowych i moralnych,

d)       kulturalne zachowanie się w szkole i w miejscach publicznych,

e)       przeciwdziałanie przejawom niewłaściwego zachowania,

f)        dbałość o estetykę stroju i fryzury.

7. Okazywanie szacunku innym osobom

a)       tolerancja wobec osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, odmienności religijnych i kulturowych,

b)       okazywanie pomocy i szacunku osobom starszym i niepełnosprawnych,

c)       przestrzeganie zasad życzliwości, uprzejmości, serdeczności w kontaktach z innymi ludźmi.

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 60

     1. Organami Szkoły Podstawowej nr 5 są:

- dyrektor szkoły,

- rada pedagogiczna,

- samorząd uczniowski,

- rada rodziców,

2. Organy szkoły są autonomiczne. Każdy z nich ma możliwość swobodnego działania i podejmowania - decyzji w ramach kompetencji określonych niniejszym statutem.

3. Działalność poszczególnych organów łączy wspólnota celów i zadań, umożliwiająca poszukiwanie rozwiązań trudnych, konfliktowych sytuacji.

4. Dyrektor szkoły w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

e) realizuje uchwały rady pedagogicznej,

f) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkół,

h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

i) rozstrzyga sprawy sporne między organami,

j) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

k) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

l) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole podstawowej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

5. Dyrektor decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

d) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

e) powołania i odwołania wicedyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zaopiniowaniu przez organ prowadzący szkołę.

f) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

§ 57

1.       Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2.       Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a.       zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

b.      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c.       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

d.      ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,

e.       wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych nieobecności,

f.       uchwalanie warunkowej promocji ucznia,

g.      ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,

h.      zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

i.        ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli szkoły.

3.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a.       organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

b.      plan finansowy szkoły,

c.       przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,

d.      propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

e.       wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

f.       wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.

4.      Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej określa jej regulamin.

§ 58

l. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

- na szczeblu klas: samorządy klasowe

- na szczeblu szkoły: samorząd szkolny

2. Do zadań samorządu szkolnego należy:

a) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

7. Samorząd uczniowski prowadzi na terenie szkoły współzawodnictwo klas IV-VI o puchar przechodni rady rodziców. Zasady przyznawania pucharu reguluje odrębny regulamin.

 

§ 59

 

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) współpraca z radą pedagogiczną w sprawach wychowania, kształcenia dzieci oraz realizowania zadań opiekuńczych,

c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

d) zapewnienie rodzicom (prawnym opiekunom), we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

- uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów i trudności,

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

- formułowania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę szkoły opinii o pracy nauczycieli oraz pracy szkoły.

2. Zasady działalności Rady Rodziców określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. We wrześniu każdego roku szkolnego odbywają się wybory do rad klasowych (oddziałowych).

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad klasowych. Jej kadencja trwa jeden rok.

5. Wytypowani przedstawiciele Rady Rodziców, wspólnie z nauczycielami, opracowują harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.

§ 60

1.      W szkole może funkcjonować rada szkoły, którą powołuje do życia dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

- rady rodziców,

- rady pedagogicznej.

2.      Do kompetencji Rady Rodziców  należy uchwalenie:

a.       programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

b.      oraz opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3.      W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.

4.      Rada szkoły decyduje w sprawach:

a.       uchwalania statutu szkoły i ewentualnych zmian w statucie,

b.      uchwalania regulaminu swojej działalności oraz wybierania przewodniczącego,

c.       ustanawiania odznak dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

5.      Rada szkoły opiniuje w szczególności:

a.       plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów,

b.      powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły, a także może wnioskować o odwołanie z funkcji kierowniczych,

c.       wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

d.      organizację tygodnia pracy szkoły,

e.       warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom,

f.       inne istotne wg rady szkoły sprawy dla szkoły.

6.      Rada szkoły może wystąpić z inicjatywami w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

7.      Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone jest w regulaminie rady.

8.      Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład rady mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie:

- nauczyciela od ustalonej mu przez dyrektora szkoły oceny pracy (1 przedstawiciel),

- dyrektora od ustalonej mu oceny pracy (2 przedstawicieli).

§ 61

1.      Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

a.       uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,

b.      opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,

c.       informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

2.      Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3.      Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego

4.      Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę. Organ sprawujący nadzór nad szkołą uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

5.      Rada szkoły może wnioskować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 62

 

1. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest do 30.04. danego roku szkolnego.

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   29 764 21 65

4. Nabór uzupełniający trwa do końca sierpnia danego roku szkolnego 2014r.

 

§ 63

 

1.        Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz 6 lat do końca czerwca 2014, a trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

2.    Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

2. W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w tym roku kończy 6 lat w drugiej połowie roku 2014 i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2013/2014.

 

§ 64

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

4. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 65

 

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 66

 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 67

 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobranie wniosku zapisu do klasy I w sekretariacie szkoły,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 68

1.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

2.      W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

4.      Do szkoły przyjmuje się:

- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

- na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca.

§ 69

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

c) poszanowania swej godności, przekonań i własności,

d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w  organizacjach działających w szkole,

i) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów,

j)  zapoznania się na początku każdego roku szkolnego z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów,

k) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

l) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

m) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

 

 

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

- Dzień Wiosny,

- Prima Aprilis, itp.

3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.

4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

§ 70

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b) szanować przekonania i własność innych osób,

c) przeciwstawiać się przejawom brutalności,

d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f),

h) zmieniać obuwie, zostawiać okrycia wierzchnie w szatni,

i) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

j) naprawić wyrządzone przez siebie szkody.

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu. Telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne podczas zajęć lekcyjnych powinny być wyłączone.

a) Wszelkie konsekwencje wynikające z faktu zaginięcia lub zgubienia sprzętu elektronicznego, telefonu komórkowego ponosi właściciel, tj. uczeń, jego rodzice lub pełnoprawny opiekun.

3. Uczniowie korzystają z komputerów szkolnych opatrzonych programem ,,Cenzor’’ blokującym treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na ich rozwój. Zasady korzystania z pracowni komputerowej precyzuje regulamin pracowni, w którym określone są zasady korzystania z Internetu oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad regulaminu.

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

5. Uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

8. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji.

9. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwione w okresie miesiąca co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole.

 

§ 65

1. Uczniów nie obowiązuje jednolity strój szkolny.

Do szkoły uczniowie powinni przychodzić ubrani schludnie i stosownie do pory roku.

a) Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

- uroczystości szkolnych, wynikających z ceremoniału szkoły,

- grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna..

b) Przez strój galowy należy rozumieć:

- dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka,

- dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

2. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.

4. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

§ 66

1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę, oraz wybitne osiągnięcia, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

- pochwałę wychowawcy wobec klasy,

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

- list pochwalny do rodziców,

- dyplom uznania,

- nagrodę rzeczową,

- świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

3. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu szkoły poprzez:

- upomnienie wychowawcy klasy,

- upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

- zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

- przeniesienie do równorzędnej klasy,

- przeniesienie do innej szkoły za zgodą jej dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

4. Dyrektor może złożyć do kuratora oświaty wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod oddziaływania wychowawczego, gdy uczeń nadal

a) stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów,

b) niszczy lub uszkadza mienie szkoły, uczniów, pracowników,

c) zażywa lub sprzedaje środki uzależniające na terenie szkoły.

5. Tryb odwoływania się od kary:

- Uczeń, który został ukarany przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły.

- Uczeń, który został ukarany przez dyrektora szkoły ma prawo odwołania się do Rady Pedagogicznej.

§ 71

1. Prawa i obowiązki ucznia oraz rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, jak również tryb odwoławczy określone są w regulaminie szkoły. Regulamin szkoły określa także warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

2. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie.

3. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej i Rady Rodziców.

4. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i  nauczyciele.

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 72

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

2. Dyrektor w miarę potrzeb może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

- Rada Pedagogiczna w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ustala odpowiednie zestawy programów i szkolny zestaw podręczników (nie może być więcej niż trzy),

- szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne, ale w uzasadnionych przypadkach jest możliwe dokonanie zmiany wcześniejszej, byle nie następowało to w trakcie roku szkolnego

- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli - współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

- doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych,

- wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

§ 73

1. Nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i  szkole,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 74

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w powierzonych mu przedmiotach i zespołach klasowych,

b) dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz opracowania indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego,

c) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

d) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

e) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

f) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,

g) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

h) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

i) informowania rodziców uczniów, wychowawcy klasy, dyrektora, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktycznych i wychowawczych swej pracy,

j) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,

k) pełnienia dyżurów przydzielonych przez dyrektora szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w trakcie imprez szkolnych,

l) współpracy z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz uświadamiania uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki (np. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone i zagubione.

ł) dbałość o poprawność językową własną i uczniów,

m) przygotowania corocznie rozkładu materiału oraz jego terminowego przekazywania Dyrekcji do dokumentacji szkolnej.

.

3. Nauczyciel decyduje:

a) w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

b) o treści programu prowadzonego koła zainteresowań,

c) o ocenie bieżącej, semestralnej śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów.

4. Nauczyciel ma prawo:

a) współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

b) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

           5. Nauczyciel odpowiada:

a) służbowo przed dyrektorem szkoły za:

- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i  zespołach,

- stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego opiece.

b) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za :

- tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

- nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

- zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

6. Praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena ma charakter opisowy. Zasady i tryb dokonywania oceny oraz tryb odwoławczy określają odrębne przepisy. Bieżąca ocena pracy nauczyciela decyduje o dodatkowym wynagrodzeniu w ramach dodatku motywacyjnego.

§ 75

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z  nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w  szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych.

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z  różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

d) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:

- poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

- współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w działaniach wychowawczych,

- włączenia rodziców (prawnych opiekunów) w sprawy życia klasy i szkoły.

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i  zachowaniu dziecka. Minimalna ilość spotkań ogólnych wychowawcy z rodzicami wynosi cztery w ciągu roku szkolnego. W razie potrzeby wychowawca organizuje dodatkowe spotkania.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

10. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy zebranie rodziców uczniów klasy, w  której pełni wychowawstwo, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).

11. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

12. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 10, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany, a zarzuty są zasadne.

§ 76

1. W szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje się wicedyrektora .

2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:

a) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b) w zakresie działalności organizacyjnej:

- układa plan lekcyjny, dyżury nauczycielskie oraz prowadzi księgę zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

- sporządza wykaz godzin ponadwymiarowych nauczycieli i przekazuje księgowej,

- nadzoruje pracę organizacji szkolnych, przebieg uroczystości i imprez szkolnych oraz prace społeczne i społecznie użyteczne uczniów,

- nadzoruje przestrzeganie regulaminu szkoły,

- nadzoruje ubezpieczenie uczniów,

- koordynuje pracę wychowawców,

- wspomaga dyrektora w kierowaniu szkołą, informuje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

c) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

- współuczestniczy w opracowaniu roboczego planu pracy szkoły,

- koordynuje pracę nauczycieli w zakresie planowania metod, poziomu wyników nauczania, kół przedmiotowych,

- nadzoruje i hospituje zajęcia nauczycieli przydzielonych w planie pracy na dany rok szkolny,

- kontroluje dokumentację nauczycieli przydzielonych do hospitacji,

- przeprowadza badanie wyników nauczania zgodnie z planem pracy szkoły,

- inicjuje wymianę doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami,

- prowadzi czynności związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

- nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

d) w zakresie opieki nad uczniem:

- podejmuje wspólnie z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów działania zmierzające do zapewnienia pomocy uczniom, którzy nie osiągają dostatecznych wyników w nauce oraz sprawiają trudności wychowawcze,

- kontroluje pracę wychowawców w zakresie znajomości warunków środowiskowych dziecka,

- organizuje pomoc materialną dla dzieci i rodzin o trudnych warunkach materialnych.

e) w zakresie administracyjno-gospodarczym:

- dokonuje przeglądu klas pod względem estetycznym, wykorzystania środków dydaktycznych i stanu technicznego sprzętu

- nadzoruje prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz arkuszy ocen,

- kontroluje dyżury nauczycielskie oraz dyscyplinę pracy innych pracowników szkoły w czasie dyżuru,

- proponuje przydział prac społecznych dla nauczycieli,

- współpracuje z dyrektorem szkoły, radą rodziców, samorządem uczniowskim.

4. Wicedyrektor szkoły:

a) jest bezpośrednim przełożonym służbowym (z upoważnienia dyrektora szkoły) nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza,

b) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą,

c) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w szkole,

d) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli,

e) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

f) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem "wicedyrektor szkoły" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§ 77

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7.09.1991 r. ze zmianami o systemie oświaty art. 40-41 jako integralną część Statutu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce.

 

§ 78 

Rada Pedagogiczna jest najważniejszym organem uchwałodawczym szkoły.

 

§ 79

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu  dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rady pedagogiczne zwołuje dyrektor szkoły.

W skład rady wchodzą: nauczyciele pełno- i niepełnozatrudnieni w szkole, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel oddziału przedszkolnego, nauczyciel-terapeuta, nauczyciele biblioteki i świetlicy – jako jej członkowie.

Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Może on jednak zlecić prowadzenie całości obrad lub wybranych jego zagadnień wicedyrektorowi szkoły.

 

§ 80

 

Nauczyciel w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 81

 

W zebraniach rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady:

 1. pielęgniarka sprawująca opiekę higieniczno-lekarską nad uczniem,
 2. przedstawiciele samorządu uczniowskiego,
 3. przedstawiciele Rady Rodziców,
 4. pracownicy administracyjno-obsługowi szkoły,
 5. pracownicy instytucji współdziałających ze szkołą,
 6. przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 82

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

§ 83

Rada Pedagogiczna opiniuje :

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 84

Do zadań i praw rady należy również:

 1. przygotowanie projektu statutu szkoły, albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie szkoły,
 2. wydanie opinii w zakresie powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,
 3. wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły, a do dyrektora szkoły o odwołanie wicedyrektora,
 4. planowanie, organizowanie i występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 5. okresowe śródroczne i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki,
 6. ukształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Deklaracją Praw Człowieka,
 7. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnienia nowatorstwa pedagogicznego,
 8. współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,
 9. typowanie członków komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły,
 10.  zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar,
 11. ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania oraz tryb odwoławczy.

 

§ 85

 

Rada może ustanowić odznaki dla uczniów, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.

§ 86

 

Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą nie promowania uczniów (nieukończenia szkoły przez ucznia), jeżeli po przeprowadzeniu powtórnego egzaminu sprawdzającego powołana przez organ bezpośrednio nadzorujący szkołę komisja ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczna.

 

§ 87

 

Przewodniczący rady w szczególności zobowiązany jest do:

 1. Zawiadomienia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania,
 2. Przygotowania i prowadzenia posiedzenia rady,
 3. Podpisywania uchwał rady,
 4. Podpisywania wraz z protokolantem protokołów z posiedzeń rady,
 5. Realizowania uchwał rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
 6. Wstrzymania wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
 7. Zasięgnięcia opinii rady w ramach jej kompetencji opiniujących.

 

§ 88

Członek rady jest zobowiązany do:

 1. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 2. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 3. przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
 4. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, do których został powołany oraz wewnętrznym samokształceniu (w wyjątkowych przypadkach decyzję o zwolnieniu z całego posiedzenia rady lub jej części podejmuje przewodniczący rady informując o powyższym jej członków i podając uzasadnienie zwolnienia),
 5. realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
 6. składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
 7. realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
 8. doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.

 

§ 89

Organizacja pracy rady:

 1.  rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły,
 2. rada obraduje na zebraniach klasyfikacyjnych, plenarnych, szkoleniowych i w powołanych przez siebie zespołach i komisjach,
 3. zebranie rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się plenarne klasyfikacyjne posiedzenie rady, dyrektor może zarządzać skrócenie lekcji),
 4. zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu bezpośrednio nadzorującego lub prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady,
 5. przewodniczący zawiadamia wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania w czasie nie krótszym niż 7 dni przed posiedzeniem, nie dotyczy to zebrań nadzwyczajnych,

  a. formą zawiadomienia o radzie jest zeszyt informujący o posiedzeniach rady,

  b. nauczyciele zobowiązani są do potwierdzenia własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacją,

 1. rada pedagogiczna może skreślić lub wnieść do porządku obrad poszczególne punkty, może je też odroczyć do następnego zebrania rady pedagogicznej, a także zmienić kolejność porządku obrad,
 2. zebrania klasyfikacyjne plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, w celu w każdym semestrze w związku z zatwierdzenia wyników klasyfikowania lub/i promowania uczniów,
 3. przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego na posiedzeniu planarnym, rada wybiera z pośród swojego grona dwie osoby, które będą protokołowały posiedzenia rady w bieżącym roku szkolnym.

§ 90

 

Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej (2 razy w roku szkolnym tj. po zakończeniu I semestru półrocza i na zakończenie roku szkolnego) ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły ze szczególnym wyeksponowaniem:

 1. analizy i oceny wykonania zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły,
 2. analizy wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej za I semestr i rok szkolny,
 3. spostrzeżeń i wniosków wynikających z przeprowadzonych przez dyrekcję szkoły hospitacji i sprawdzianów wiadomości.

Do dokonania analizy oceny pracy szkoły oraz zaprezentowania przygotowanych materiałów dyrektor ma prawo powołać zarządzeniem dyrektora, doraźne komisje problemowe.

 

 

§ 91

Zasady i tryb podejmowania uchwał:

 1. Uchwały podjęte na posiedzeniu rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej 1/2 liczby członków rady,
 2. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów,
 3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały, rady może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym,
 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
 5. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 92

Tryb wyrażania opinii i podejmowanie wniosków

 1. Opinie Rady Pedagogicznej.

a. Każdy członek rady ma prawo wyrażania opinii własnej w trakcie trwania rady.

b. W trakcie posiedzenia protokolant sporządza projekt treści opinii RP w oparciu o wypowiedzi poszczególnych członków.

c. Rada przyjmuje treść opinii w następującym trybie:

   - w formie konsensusu (gdy wszyscy członkowie są zgodni z treścią opinii),

   - w formie kompromisu (gdy do treści opinii dodajemy nowe zapisy),

   - w formie głosowania nad treścią opinii.

d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada ma prawo do powołania komisji w celu opracowania projektu treści opinii w sprawie. Tymi szczególnymi przypadkami są:

   -opinie dotyczące wniosków o nagrody i odznaczenia,

   -opinia dotycząca przedłużenia kadencji dyrektora szkoły.

 1. Wnioski Rady Pedagogicznej w trakcie posiedzenia:

a. Każdy ma prawo zgłoszenia wniosków, które komisja wnioskowa przedstawia radzie pedagogicznej do podjęcia,

b. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada Pedagogiczna w drodze głosowania,

c. Za realizację wniosków odpowiedzialni są członkowie Rady Pedagogicznej przydzieleni przez przewodniczącego rady.

 

§ 93

Tryb wyboru przedstawicielstwa rady.

Przedstawicielstwo Rady Pedagogicznej wyłaniane jest zawsze w głosowaniu na zasadach prawa ogólnego.

 

§ 94

Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej.

 1. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje i zespoły, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
 2. Pracą zespołu komisji kieruje przewodniczący powołany przez przewodniczącego rady na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez radę.
 4. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego komisji.

 

§ 95

Nieobecność na posiedzeniu rady.

 1. Członkowie rady przed rozpoczęciem posiedzenia usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu przewodniczącemu.
 2. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 96

Dokumentacja pracy rady.

 1. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów rady.
 2. Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek do protokołu w formie pisemnej przewodniczącemu.
 3. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu, które są poddawane pod głosowanie. Nie zgłoszenie żadnej uwagi do protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów, zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje  się w klauzulę - „księga zawiera stron ... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia ... ,
 5. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie szkoły nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących szkoły lub sprawujących nadzór pedagogiczny.

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późń. zmianami oraz Statut SP nr 5. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

I - ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW

 

§ 97

 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach, różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, wycieczki naukowe, udział w obozach naukowych, działalność organizacji młodzieżowych.

§ 98

 1. Uczeń zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.

 

II - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 

§ 99

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.

 

§100

   1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.

       Do ceremoniału szkolnego należą:

 • Pasowanie uczniów klas I,
 • Uroczyste pożegnanie Szkoły przez uczniów ostatniej klasy,
 • Spotkanie z najlepszymi uczniami i ich rodzicami,
 • Dzień Patrona,

§ 101

   1. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt państwowych i szkolnych:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Dni apelowe,
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Patrona,
 • Pożegnanie absolwentów szkoły (czerwiec),
 • Zakończenie roku szkolnego.

§ 102

 1. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, oświatowych.

§ 103

 1. Zaszczytnym wyróżnieniem  wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.

  

III - STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI

 

§ 104

Uczeń  jest zobowiązany do:

 1. rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
 2. terminowego wykonywania zadań domowych,
 3. jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
 4.  

§ 105

Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela poszerzać ją, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sady oraz prowadzić dyskusję dotyczącą treści zawartych w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela.

 

§ 106

Uczeń ma prawo swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

 

§ 107

Uczeń ma prawo korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych lub księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych i obowiązkowych pod nadzorem nauczyciela.

 

§ 108

Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych i uzyskać pomoc.

 

§ 109

W wypadkach zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie mają prawo do wyrównywania przez nauczyciela powstałych zaległości materiału poprzez dodatkowe godziny z danego przedmiotu (za zgodą dyrektora) czy konsultacje. Wyrównywanie materiału Nie może się to odbywać kosztem obciążenia dodatkową pracą domową. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeżeli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, słabsze zdolności).

 

§ 110

Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w półroczu. W przypadku 1 godziny przedmiotu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania, natomiast przy sześciu godzinach tygodniowo - do trzech nieprzygotowań. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe (nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych) - z zawieszeniem tego prawa w styczniu i w czerwcu.

 

§ 111

Uczeń, który na poprzedniej lekcji z danego przedmiotu otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do nie pytania tego samego dnia i dnia następnego.

 

§ 112

Przygotowanie się do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi i innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć szkolnych.

 1. eliminacje wojewódzkie (okręgowe) - 3 dni
 2. eliminacje centralne - tydzień wolny od zajęć szkolnych.

 

§ 113

Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed zawodami i w dniu zawodów.

 

§ 114

Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych.

Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych biorących udział w imprezach.

 

§ 115

Uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w wymienionych w § 112, 113, 114 zawodach i imprezach przez nauczyciela prowadzącego i wychowawcę klasy.

Po wycieczkach szkolnych i imprezach integracyjnych nauczyciele przedmiotów nie mogą przeprowadzać klasówek i sprawdzianów.

§ 116

W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:

 1. terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż 2 w tygodniu),
 2. prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2 - tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu oraz jego rodzicom,
 3. krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich lekcji. Winny być poprawione i ocenione w terminie jedno tygodniowym i dane uczniowi do wglądu.

§ 117

Uczeń ma prawo do jawności ocen. Ocena może być wpisana do zeszytu na życzenie ucznia.

 

§ 118

Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości.

 

 

IV - KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA

 

§ 119

 1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
 2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.

§ 120

Obowiązkiem ucznia jest dbać o czystość mowy ojczystej.

 

§ 121

Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza szkołą.

 

§ 122

 1. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu.
 2. Uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia.
 3. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 1 tygodnia.

 

§ 123

Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

 

 

§ 124

Podstawą do usprawiedliwienia w szkole jest:

     - pisemna lub ustna prośba rodziców lub zaświadczenie lekarskie.

 

§ 125

Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia.

 

§ 126

Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub wychowawca.

Prośba o zwolnienie musi być pisemna. W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie (urlop) należy złożyć wcześniej podanie do dyrekcji szkoły z podpisem rodziców i wychowawcy klasy.

 

§ 127

Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań, m.in. dyżur w klasie, w szatni.

 

§ 128

Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej, przed niszczeniem lub kradzieżą.

 

§ 129

Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek.

 

§ 130

 Uczeń ponosi odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

 

 

V - NAGRODY I KARY

 

§ 131

 1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.
 2. Nagroda może być przyznana za wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury sportu.
 3. Nagroda może być udzielana w następującej formie:
  1. pochwała wychowawcy udzielana indywidualnie lub na forum klasy z wpisem do zeszytu,
  2. pochwała Samorządu Klasowego lub Szkolnego udzielana indywidualnie, wobec całej klasy z wpisem do zeszytu pochwał i uwag,
  3. pochwała dyrektora szkoły udzielana indywidualnie wobec klasy na apelu szkolnym lub wobec Rady Pedagogicznej z wpisem do zeszytu pochwał i uwag,
  4. udział w poczcie sztandarowym szkoły,
  5. nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar,
  6. list pochwalny i medal dla ucznia lub rodziców,
  7. stypendia naukowe Kuratora Oświaty lub innych instytucji wspierających szkołę.
 4. Nagroda może być udzielana lub przyznana na wniosek danej osoby, organizacji młodzieżowej, instytucji lub zespołu osób po odpowiednim udokumentowaniu.
 5. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach danej klasy i szkoły.

§132

 1. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do wydania w/w, naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.
 2. Kara może być udzielana w następującej formie:
  1. upomnienie albo nagana udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela, Samorząd Klasowy i Szkolny indywidualnie bądź wobec całej klasy z wpisem do zeszytu pochwał i uwag danej klasy,
  2. ucznia notorycznie przeszkadzającego w prowadzeniu zajęć należy skierować do pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, wicedyrektora lub innych pracowników szkoły posiadających przygotowanie pedagogiczne,
  3. upomnienie, nagana lub ostrzeżenie przez dyrektora szkoły indywidualnie lub w obecności rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice (opiekunowie prawni) są pisemnie powiadamiani o karze wymierzonej uczniowi.
  4. zawieszenie przez dyrektora prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  5. zawieszenie przez dyrektora szkoły lub Prezydium SU w pełnieniu funkcji społecznej,
  6. upomnienie lub ostrzeżenie udzielone ustnie lub pisemnie przez Radę Pedagogiczną,
  7. przeniesienie do innej szkoły następuje po wykorzystaniu wszystkich możliwości form oddziaływania wychowawczego zawartych w regulaminie szkoły. Dyrektor jest zobowiązany zapewnić danemu uczniowi podlegającemu obowiązki szkolnemu miejsce w innej szkole,
  8. usunięcie ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

§ 133

Kary wymienione w § 2 lit a - f,  mogą być anulowane przez Radę Pedagogiczną na wniosek Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego.

 

 

 

§ 134

Udzielenie kary przez dyrektora szkoły podstawowej wymaga poinformowania wychowawcy klasy.

 

§ 135

Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara wymieniona w § 2 lit. a ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły w § 2 lit. b - e do Rady Pedagogicznej zaś w § 2 lit. f - g - do władzy nadzorującej szkołę.

 

§ 136

Decyzja o udzieleniu kary przez Radę Pedagogiczną, jeżeli nie zostały naruszone przepisy formalne, jest ostateczna.

 

§ 137

Kara może być zawieszona przez udzielającego ją, na prośbę zainteresowanego lub złożeniu poręczenia przez młodzież bądź rodziców.

 

 

 

VI - PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE, ZDROWIE

 

 

§ 138

Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości. 

§ 139

Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć, jak organizować wolny czas.

 

§ 140

Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej (profilaktyka).

 

§ 141

Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.

Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest poważnym wykroczeniem. Na terenie szkoły to zakaz!

 

§ 142

Uczeń potrzebujący może uzyskać pomoc materialną w miarę posiadanych środków z budżetu i Komitetu Rodzicielskiego stypendium, zapomogę dopłatę do obozów wędrownych.

Uczeń ma prawo do zapewnienia bezpłatnego dojazdu do szkoły lub zwrot kosztów podróży, gdy z domu do szkoły wynosi 3 km w przypadku ucz. kl. I - IV, 4 km przypadku ucz. V - VI

 

 

§ 143

Uczniów z rodzin rozbitych, mieszkających na stancjach, dojeżdżających - wychowawca klasy, pedagog szkolny, kierownictwo szkoły otacza szczególną troską.

 

§ 144

Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach w czasie ferii i przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych.

 

§ 145

 1. Uczeń ma prawo do korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z Sali gimnastycznej, boiska i innych pomieszczeń szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Realizacja prawa wymienionego w pkt. 1 wymaga zgody dyrektora lub osoby upoważnionej ze względu na bezpieczeństwo młodzieży bądź zabezpieczenie majątku szkoły

 

§ 146

Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 147

Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych.

 

§ 148

Uczeń jest obowiązany do poinformowania wychowawcy o przynależności do organizacji poza szkołą.

 

VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 149

Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonana każdego roku przez zespół w trybie określonym w §1.

 

§ 150

Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemu, które wynikają z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, corocznych instrukcji w sprawie organizacjo kształcenia i wychowania czy zarządzeń Tryb jak w § 1.

§ 151

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

§ 152

Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku do szkoły.

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 153

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 24.

3. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego. Oddział liczy do 25 osób. Przy większej ilości dzieci przewiduje się, za zgodą organu prowadzącego szkołę, wsparcie drugiego nauczyciela.

4. Oddział przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Czas zajęć wynosi 5 godzin dziennie.

5. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, które nie realizują tego obowiązku w przedszkolu. W oddziale przedszkolnym mogą realizować program wychowania przedszkolnego dzieci z obwodu szkoły, jak też spoza obwodu szkoły.

6. W szkole mogą być tworzone klasy integracyjne. Liczba uczniów oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

7. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów oddziale można obniżyć do 2.

§ 154

1.Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV-VI prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach międzyoddziałowych liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 155

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w  systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

4. Tygodniowy rozkład zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 25 godzin.

§ 156

1. Organizacja zajęć dodatkowych:

a) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach między-klasowych i między-oddziałowych; mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów,

b) zajęcia dodatkowe organizowane są w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych,

c) liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych regulują odpowiednie przepisy Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 157

l. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku; Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego określa szczegółowo Dyrektor Szkoły w odrębnym dokumencie.

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 158

1. W ostatnim roku w szkole uczniowie są poddawani sprawdzianowi wiedzy i umiejętności rozwijanych w szkole. Sprawdzian przygotowuje i ocenia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Dla uczniów, którzy nie będą mogli zdawać sprawdzianu w pierwszym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, przewidywany jest drugi termin.

2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

- przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą,

- ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia.

3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

- uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

- kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego,

- uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

5. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka - przez dyrektora innej szkoły.

6. Za zgodą dyrektora szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe kształcące nauczycieli, mogą zawierać z nauczycielami szkoły umowy o odbywaniu praktyk przez ich słuchaczy.

7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Zasady i warunki prowadzenia tej działalności są regulowane przepisami Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 159

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) sobie tego życzą:

a) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie (pisemnej ), nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,

c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne,

d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

e) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

h) nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo,

i) ocena z religii jest umieszczana na świadectwie szkolnym,

j) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

k) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę, do średniej ocen (co najmniej 4,75) wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć,

l) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,

ł) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 160

1. W szkole działa świetlica, która organizuje zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego, z klas I-III, a w przypadkach złożenia pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych dzieciom klas IV-VI. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej są określone w Regulaminie Świetlicy Szkolnej..

2. Czas pracy świetlicy jest ustalany rokrocznie.

3. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach nie przekraczających 25 osób.

4. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6. Nauczyciel świetlicy odpowiada za:

- całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy,

- wyposażenie świetlicy,

- opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

- prowadzi dokumentację świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

- dba o aktualny wystrój świetlicy,

- współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,

- współpracuje z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otacza opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki,

- współpracuje z rodzicami,

- uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

7. Pracownik świetlicy wchodzi w skład rady pedagogicznej i składa śródroczne i roczne semestralne sprawozdania ze swojej działalności.

8. Dokumentacja świetlicy:

- roczny plan pracy,

- dziennik zajęć,

- regulamin świetlicy,

- ramowy rozkład dnia.

 

§ 161

1.Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowywaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

3. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,

- korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

- prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej uczniów w grupach lub oddziałach,

5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.

6. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.

7. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

a) kształcąco-wychowawczą poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

- kształcenie kultury czytelniczej,

- wdrażanie do poszanowania książki,

- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

- współdziałanie z nauczycielami,

- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

8. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

a) koordynowanie pracy w bibliotece:

- opracowanie rocznego planu działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

- uzgadnianie z dyrektorem szkoły potrzeb materialnych biblioteki,

- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.

b) praca pedagogiczna:

- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

- udostępnianie zbiorów,

- udzielanie informacji bibliotecznych,

- rozmowy z czytelnikami o książkach,

- poradnictwo w wyborach czytelniczych,

- prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z programem,

- udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach i reklamy książki,

- organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

- dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

- dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

- rozwijanie kultury czytelniczej poprzez konkursy i imprezy czytelnicze,

- utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką i czasopismem,

- uczenie zasad korzystania z katalogu i innych źródeł, wskazywanie dodatkowych źródeł informacji uczniom.

c) praca organizacyjna:

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie biblioteczne zbiorów,

- selekcja zbiorów i ich konserwacja,

- organizowanie warsztatu informacyjnego,

- wydzielenie księgozbioru podręcznego,

- prowadzenie katalogów,

- udostępnienie zbiorów,

d) współpraca z rodzicami i instytucjami

- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

9. Zbiorami biblioteki są książki, czasopisma i inne dokumenty piśmiennicze.

10. Wszystkie nowo zakupione książki powinny być zinwentaryzowane, sklasyfikowane i skatalogowane w ciągu jednego miesiąca. Czas ten może być korygowany w zależności od liczby zakupionych książek.

11. Raz na dwa lata nauczyciel dokonuje selekcji księgozbioru.

12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

13. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie, fachową obsadę i środki finansowe na działalność biblioteki.

b) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

§ 162

1. Pedagog szkolny:

a) w zakresie zadań ogólno-wychowawczych:

- dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, analizuje ją i opracowuje wnioski do pracy oraz ich formy,

- dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły, dokładnie analizuje frekwencję w poszczególnych miesiącach oraz podejmuje działania w celu uczęszczania uczniów na zajęcia,

- udziela rodzicom (prawnym opiekunom) porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

- czuwa nad przestrzeganiem w szkole Konwencji o Prawach Dziecka.

b) w zakresie profilaktyki wychowawczej:

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

- rozpoznaje sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

- współpracuje z organizacjami, instytucjami na terenie miasta w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

c) w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

- organizuje pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

- organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych,

- organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniów z objawami niedostosowania społecznego.

d) w zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej:

- udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

- udziela pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

- rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

- określa formy i sposoby udzielania pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom wybitnie uzdolnionym oraz uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

- wnioskuje w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

- wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

e) w zakresie pomocy materialnej:

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, przewlekle chorym, z rodzin wielodzietnych, alkoholicznych, zdemoralizowanych, patologicznych itp.,

- dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

- współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami na terenie miasta zainteresowanymi opieką i wychowaniem.

2. Pedagog szkolny składa 2 razy w roku śródroczne i końcoworoczne sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej.

3. Dokumentacja pedagoga szkolnego zawiera:

a) dziennik pracy,

b) ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, korzystających z dożywiania, pomocy korekcyjno-wychowawczej,

c) teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentację przeprowadzonych badań i czynności uzupełniających wraz z wnioskami do dalszej pracy i formą ich realizacji.

4. Czas pracy pedagoga szkolnego określa rokrocznie dyrektor szkoły.

 

 

§ 162a

 1. Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest:
  1. przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących bezpieczeństwa,
  2. integrowanie w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców),

c.       współpraca ze środowiskiem, w tym kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mającymi pomóc szkole w rozwiązywaniu u występujących w niej problemów

§ 163

Psycholog szkolny w szczególności:

 1.  Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, analizuje ją i opracowuje wnioski do pracy oraz ich formy.
 2. Udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.
 3. Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 4. Organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniów z objawami niedostosowania społecznego. ust.
 5. W zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej:

a. udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

b. udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

c. udziela pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

d. rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.

 1. Psycholog szkolny składa 2 razy w roku śródroczne i końcoworoczne sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej.
 2. Dokumentacja psychologa szkolnego zawiera dziennik pracy.
 3. Czas pracy psychologa szkolnego określa rokrocznie dyrektor szkoły.

 

§ 164

Nauczyciel-terapeuta w szczególności:

1. w zakresie pracy korekcyjno-kompensacyjnej:

- organizuje pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

- organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych,

- wspomaga nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

- wspiera rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

- opracowuje tygodniowy rozkład zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

2. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

3. Współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami na terenie miasta zainteresowanymi opieką i wychowaniem.

4. Dokumentacja nauczyciela-terapeuty zawiera dziennik pracy. Jego czas pracy określa rokrocznie dyrektor szkoły.

5. Nauczyciel-terapeuta wchodzi w skład rady pedagogicznej i składa semestralne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 165

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie środkami z ZFŚS.

2. Dysponowaniem środków z ZFŚS zajmuje się komisja socjalna wyłoniona spośród pracowników szkoły.

3. Komisja socjalna zobowiązana jest raz w roku do przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności wszystkim pracownikom szkoły.

4. Zasady działalności ZFŚS określa odrębny regulamin.

§ 166

1. Wszyscy uczniowie szkoły objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła ma prawo wyboru firmy ubezpieczeniowej.

3. Szkoła umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

§ 167

1.Szkolna służba zdrowia realizuje zadania wychowania zdrowotnego poprzez:

a) szerzenie oświaty zdrowotnej,

b) dokonywanie bilansów zdrowia dziecka,

c) troskę o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów.

2. Pielęgniarka szkolna w szczególności:

a. Udziela doraźnej pomocy medycznej w przypadkach tego wymagających.

b. W nagłych przypadkach udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, a w wypadkach tego wymagających wzywa pomoc lekarską,

-powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zaistniałym zdarzeniu,

- opiekuje się cały czas uczniem, który uległ wypadkowi do chwili przekazania tej opieki zespołowi medycznemu lub rodzicom (opiekunom prawnym),

- prowadzi księgę ewidencji wypadków szkolnych,

c. jest współodpowiedzialna za higienę uczniów,

d. odpowiada za aktualizację i bieżące prowadzenie powierzonej jej dokumentacji,

e. dba o właściwe wyposażenie apteczki szkolnej,

f. w miarę potrzeby sprawuje opiekę medyczną nad uczniami szkoły w czasie zawodów sportowych, festynów, imprez szkolnych,

g. odpowiada za profilaktykę prozdrowotną w szkole.

3. Szczegółowy zakres działalności służby zdrowia określają odrębne przepisy.

4. Pielęgniarka szkolna dwa razy w roku składa dyrekcji szkoły sprawozdanie ze swojej działalności

§ 168

  1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne i obsługi:
  1. sekretarz szkoły,
  2. woźny,
  3. sprzątaczki.

2. Zakres obowiązków sekretarza szkoły ustala dyrektor szkoły odrębnymi przepisami.

3. Do zadań woźnego należą:

a. otwieranie i zamykanie budynku szkoły,

b. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego, c. informowanie o zaistniałych usterkach technicznych dyrektora szkoły, d. sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonków,

e. czuwanie nad utrzymaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych,

f. sprzątanie i utrzymanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły, g. sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy,

h. doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę,

i. czuwanie nad utrzymaniem porządku w szatni,

j. wykonywanie innych zadań, zgodnych z kompetencjami, w zakresie dbałości o bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole.

 

§ 169

1. Do zadań sprzątaczki należą:

a. sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

b. sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,

c. czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,

d. informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w szkole,

e. w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności innego pracownika,

f. pełnienie dyżurów w szatni szkolnej, czuwanie nad właściwym porządkiem i zabezpieczeniem szatni.”;

§ 170

1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do:

a. przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

b. przestrzegania regulaminu pracy,

c. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych, przeciwpożarowych.

d. właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

e. dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

f. dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

2. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

a. zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

b. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

c. środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami, d. świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,

e. korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, socjalnych.

f. wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów  sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych.

 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE

§ 171

1. Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego:

1.       Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 452 ze zmianami.

2.      Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 172

1.      Adres Oddziału Przedszkolnego: Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka.

2.      Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce.

3.      Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi, co najmniej 25 godzin tygodniowo.

 

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 173

Celem Oddziału Przedszkolnego jest:

 1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
 2. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
 3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.
 4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

6.   Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z zaleceniami specjalistów szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej w szczególności
 w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju .

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 174

Do zadań Oddziału Przedszkolnego należy:

1.      Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

2.      Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

3.      Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności poznawczej i kreślenia symboli graficznych.

4.      Integrowanie treści edukacyjnych

5.      Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stopnia niepełnosprawności.

6.      Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

7.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.

8.      Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nad dziećmi niepełnosprawnymi.

9.      Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

10    a. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, od chwili odebrania dzieci od rodziców (opiekunów prawnych) do chwili przekazania dzieci rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobom dorosłym upoważnionym przez nich, odpowiada wychowawca oddziału przedszkolnego.

b. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki). Poza teren szkoły na każde 10 dzieci wymagana jest opieka 1 osoby dorosłej

c. Dopuszcza się pomoc rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek.

d. Przedszkole organizuje nieodpłatne lekcje religii. Podczas zajęć religii za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel religii.

11. Rodzice (opiekunowie prawni) lub uprawnione osoby są zobowiązani przyprowadzić dziecko na zajęcia i osobiście przekazać pod opiekę wychowawcy oddziału przedszkolnego.

12. Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby uprawnione odbierają dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

13. Dziecko może być odbierane przez osoby tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), złożonego u wychowawcy oddziału przedszkolnego.

14. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i w czasie powrotu do domu.

15.  Dzieciom będących w trudnej sytuacji materialnej dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrołęce o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej.

 

III. ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 175

Organami Oddziału Przedszkolnego są:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce.
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
 3. Rada Oddziału Przedszkolnego.
 4. Rada Rodziców z przedstawicielem z Rady Oddziału Przedszkolnego.

Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej oraz poszczególne regulaminy.

 

 

IV. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

            

           § 176

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

- liczbę pracowników

- czas pracy oddziału przedszkolnego

- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 177

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział przedszkolny (zerówka) obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.
 3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą dyrektora.

 

§ 178

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawy programowe, oraz realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych.
 2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 4. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone 2 razy takie zajęcia.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

 

§ 179

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 180

 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku. W okresie wakacji w wyznaczonym przedszkolu dyżurnym.
 2. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.

 

V. ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 181

1. Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego w szczególności:

 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

b.      W przypadku pojawienia u dziecka objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura), nauczyciel powiadamia rodziców o konieczności jak najszybszego odebrania dziecka, w celu podjęcia leczenia.

c.       Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

d.      Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej.

e.       Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania w przedszkolu- odpowiada za jego realizację i jakość.

f.       Współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą i terapeuta oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.

g.      Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu i zabezpieczaniu potrzeb rozwojowych dzieci.

h.      Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.

i.        Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora i rady pedagogicznej.

j.        Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

k.      Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

l.        Nauczyciel powierza dziecko po zakończonych zajęciach rodzicom (prawnym opiekunom), bądź osobom, które zostały przez rodziców (prawnych opiekunów) do tego pisemnie upoważnione.

m.    Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje nie mniej niż 5 zebrań ogólnych z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz spotkania indywidualne w miarę potrzeb.

n.      Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają własnoręcznym podpisem w „Zeszycie spotkań z rodzicami”.

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z programem nauczania i statutem przedszkola.
 2. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoja wiedzę pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 3. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości wszystkich dzieci 5 i 6-letnich w oddziałach do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 4. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) z wstępną analizą gotowości szkolnej do końca listopada oraz końcową (diagnoza przedszkolna) do końca kwietnia.

 

 

VI. WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 182

1.      W oddziale przedszkolnym swoją edukację rozpoczynają dzieci 5 i 6-letnie.

2.      Wychowankowie Oddziału Przedszkolnego mają zagwarantowane wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

a.       akceptacji takim, jakim jest;

b.      opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej;

c.       życzliwego i podmiotowego traktowania;

d.      swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami;

e.       do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw;

f.       przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i poza nim;

g.      właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

h.      poznawania swojej odrębności i indywidualności;

i.        swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów;

j.        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej;

k.      nauki i regulowania własnych potrzeb;

l.        badania, eksperymentowania, poszukiwań, błędów.

 

§ 183

1.      Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

2.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 184

Procedura zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce obejmuje:

1. przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian w statucie,

2. uchwalenie zmian w statucie przez Radę Rodziców.

3. Uchwała ma moc obowiązującą, o ile została podjęta w obecności ½ składu Rady zwykłą większością głosów.

§ 185

Upoważnia się dyrektora szkoły, aby po pięciu nowelizacjach statutu szkoły publikował jego tekst jednolity.

§ 186

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

Na pieczęci i stemplach może być używany skrót nazwy.

§ 187

Na terenie szkoły poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi mogą być organizowane zajęcia przez fundacje, stowarzyszenia, wolontariuszy, osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze.

Statut  został zaakceptowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

 

 

 

 

Odsłony: 603