Program Profilaktyki na lata 2016-2019

Kategoria: O szkole Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017 Milena Bakuła

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

 

2016-2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5


IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ

 

W OSTROŁĘCE

 

 

 

 

Opracował zespół w składzie: Hanna Sagała, Milena Bakuła

 

 

 

 

I.                   PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie  Narodowe 2 kwietnia 1997r.

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

- Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

- Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

- Program wychowawczy

- Szkolne Procedury współpracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce z Policją oraz wzywania policji do szkoły

- Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

II. DIAGNOZA

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce.

Diagnozy dokonano na podstawie:

 • informacji na temat zachowań uczniów, uzyskanych od nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
 • bieżących rozmów z rodzicami uczniów (indywidualnych oraz podczas zebrań z wychowawcą),
 • obserwacji zachowań uczniów,
 • wymiany uwag i doświadczeń podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • analizy dokumentacji szkolnej (uwagi w dzienniku, opinie pedagogiczno-psychologiczne),
 • rozmów z pedagogiem szkolnym,
 • rozmów z uczniami,
 • ankiety przeprowadzonej wśród uczniów kl. IV-VI dotyczącej stosowania używek

Celem badań było zebranie oraz analiza informacji w zakresie:

 • bezpieczeństwa w szkole
 • używania substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki)
 • agresji słownej i fizycznej
 • niepowodzeń szkolnych
 • absencji
 • problemów emocjonalnych związanych z dojrzewaniem
 • cyberprzemocy
 • zaburzeń odżywiania
 • sposobów spędzania czasu wolnego

II.                 CEL OGÓLNY PROGRAMU:

Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju w wymiarze intelektualnym psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym i estetycznym.

 

 

III.              CELE SZCZEGÓŁOWE:

- promowanie zdrowego stylu życia

- dostarczanie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu i miejscach gdzie można otrzymać pomoc;

- wskazanie społecznych, ekonomicznych, moralnych i zdrowotnych skutków zażywania substancji uzależniających

- ukazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających

- doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeb człowieka (higiena osobista, higiena odżywania, aktywność ruchowa, higiena zdrowia psychicznego, itp.)

- kształtowanie umiejętności adaptacyjnych dziecka

- udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych patologią, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie tolerancji

- kształtowanie umiejętności niesienia pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach

- rozwijanie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego

- dostarczanie uczniom informacji o cyberprzemocy, sposobach radzenia sobie w sytuacji zagrożenia

- kształtowanie postaw prospołecznych

- wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną

- budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczeń – nauczyciel – rodzic

- wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- stymulowanie rozwoju językowego dzieci oraz zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy

- doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami, w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz podejmowania szkolnej  interwencji profilaktycznej

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających i substancji psychotropowych

- rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej.

 

IV.   OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, pielęgniarka szkolna, rodzice

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Profilaktyka uzależnień

 • Przeprowadzenie w klasach pogadanek dotyczących przyczyn, mechanizmów
  i skutków uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, papierosów, alkoholu
 • Wyposażenie uczniów w wiedzę,
  jak skutecznie przeciwstawiać się presji grupy.
 • Rozdawanie ulotek
 • Tworzenie gazetki ściennej
 • Wykonywanie okazjonalnych gazetek.
 • Udzielanie porad rodzicom.
 • Udostępnianie fachowej literatury
 • Organizowanie konkursów na temat zapobiegania uzależnieniom,
  z uwzględnieniem zagrożeń związanych
  z piciem napojów energetyzujących
 • Zapraszanie prelegentów
 • Udział w akcji "Nie pal przy mnie, proszę", „Znajdź właściwe rozwiązanie” – prelekcje, zaproszenie eksperta, pogadanki, ulotki.
 • Udział w projekcie „Czyste powietrze”- oddział  „0”

 

 

Wg planów pracy wychowawców

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Pielęgniarka

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel świetlicy

Pielęgniarka szkolna

 

Profilaktyka
w zakresie zdrowia psychicznego

 • Prowadzenie zajęć integracyjnych
  w szczególności w klasach I.
 • Prowadzenie zajęć na temat zachowań asertywnych, sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami
 • Projekcje filmów

Cały rok szkolny

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Psycholog

 

 

Zapobieganie AIDS

 • Omawianie zagadnień na lekcjach przyrody, przygotowania do życia w rodzinie,  godzinach wychowawczych.
 • Organizacja Światowego Dnia AIDS
 • Konkurs wiedzy o AIDS

Wg planów pracy

Pielęgniarka

Nauczyciel przyrody

Wychowawcy

 

Zapobieganie chorobom zakaźnym

 • Uświadamianie zagrożeń chorobowych.
 • Choroba brudnych rąk: prelekcje, pogadanki, projekcje filmowe
 • Omawianie zagadnień na lekcjach przyrody oraz godzinach wychowawczych
 • Kampania informacyjna poświęcona wszawicy - ulotki, pogadanki

Wg planu pracy pielęgniarki

Pielęgniarka

Nauczyciel przyrody

Wychowawcy

 

 

Upowszechnianie higieny osobistej

 • Higiena jamy ustnej – realizacja programu profilaktycznego „Fluoryzacja metodą nadzorowanego szczotkowania”
 • Prowadzanie pogadanek
 • Konkurs

Wg planu

Pielęgniarka

Wychowawcy

 

 

Zdrowe i racjonalne odżywianie

 • Zapewnienie uczniom potrzebującym bezpłatnych posiłków
 • Opracowanie harmonogramu spożywania posiłków i sprawowania opieki nad uczniami
 • Nauka zasad higieny i kultury podczas spożywania posiłków
 • Propagowanie zasad prawidłowego odżywiania się (pogadanki, apele, zebrania
  z rodzicami, gazetki, kiermasze zdrowej żywności, programy „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”)
 • Organizacja konkursu szkolnego nt. zdrowego odżywiania

Cały rok szkolny

Pedagog szkolny

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody

Pielęgniarka szkolna

Wychowawca świetlicy

Psycholog

 

Media

 • Pogadanki, dyskusje dotyczące wpływu mediów na wychowanie.
 • Uświadomienie uczniom roli mediów (zalety
  i zagrożenia)
 • Kształtowanie nawyków wybiórczego korzystania z ofert TV
 • Rozmowy z rodzicami na temat wpływu programów TV na zachowanie ich dzieci oraz zagrożeń wynikających z uzależnienia od TV, gier komputerowych i Internetu
 • Pogadanki na temat zagrożeń związanych
  z surfowaniem w Sieci w tym zagrożeń uzależnienia się od gier

Cały rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog

Terapeuta

Nauczyciel Informatyki

 

 

Aktywne spędzanie wolnego czasu

 • Organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, turystycznych (festyny, wycieczki, biwaki, itp.).
 • Podkreślanie znaczenia sportu dla zdrowia człowieka – realizacja programu „Trzymaj formę”
 • Nauka planowania i organizowania własnych zajęć w ciągu dnia (ograniczanie czasu spędzanego przed telewizorem, komputerem, przestrzeganie higieny pracy itp.)
 • Rozbudzanie zamiłowania i zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami życia (wyjścia do galerii, muzeum, OCK, udział w życiu kulturalnym miasta, organizowanie konkursów, dyskotek, itp.)
 • Stwarzanie realnych możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu – organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, spotkania z dietetykiem
 • Współpraca z instytucjami tj. świetlice, ZHP, TPD, OCK, i innymi zajmującymi się opieką
  i wychowaniem
 • Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia: SKS, koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe, chór również podczas ferii zimowych
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów: konkursy, projekty edukacyjne, stoisko wymiany książek

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

Zgodnie z harmonogramem imprez. W zależności od posiadanych środków

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Nauczyciel świetlicy

Samorząd uczniowski

Nauczyciele

Terapeuta

Bibliotekarz

 

Wpływ środowiska przyrodniczego
na zdrowie człowieka, dbanie
o środowisko

 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • Udział uczniów w konkursach dotyczących ekologii
 • Pogadanki nt. rodzajów zanieczyszczeń
 • Prowadzenie koła ekologicznego, organizowanie lekcji przyrody „na żywo”
 • Organizowanie zbiórki makulatury i baterii
 • Współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Canis” w Kruszewie – organizacja zbiórki charytatywnej, przygotowanie gazetki na temat opieki nad zwierzętami, sposobach pomocy
 • Organizacja akcji dożywiania ptaków zimą

Wrzesień

 

 

 

Na bieżąco

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody

 

 

 

 

Nauczyciel świetlicy

Terapeuta

 

Bezpieczeństwo
w szkole i poza nią

 • Rozmowy dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły
 • Pogadanki z rodzicami na temat zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw, wypoczynku. Rozdawanie ulotek.
 • Pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii i wakacji (kąpiele, zabawy na zamarzniętych stawach, zbieranie grzybów, kontakty z nieznajomymi, itp.)
 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły – dyżury nauczycieli
 • Nauka pierwszej pomocy przedlekarskiej, spotkanie i instruktaż z ratownikiem
 • Udział w projekcie „Bezpieczna szkoła”

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

IX, I, V

 

 

IX-VI

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog szkolny

 

 

Wychowawcy

Pielęgniarka

 

Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom i urazom ciała w domu i na ulicy

 • Pogadanki na temat „Bezpieczna droga do szkoły”
 • Pogadanki, spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej
 • Udzielanie porad rodzicom

Na bieżąco

Wychowawcy

Nauczyciele

 

Przeciwdziałanie przemocy i agresji
w szkole

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Wydziałem ds. nieletnich Sądu Rejonowego i innymi przedstawicielami instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i przestrzegania praw dziecka
 • Dyżury nauczycieli na terenie szkoły
 • Realizacja programu „Szkoła bez przemocy”
 • Konkursy, apele, prelekcje, rozmowy
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne uczniów
 • Prelekcje, dni otwarte dla rodziców

 

Cały rok szkolny

 

 

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

Pomoc w nauce

 • Organizowanie pomocy w nauce (zespoły wyrównawcze, pomoc koleżeńska, zajęcia indywidualne z uczniami mającymi szczególne trudności)
 • Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w/w uczniów
 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
 • Starania skierowane na zapewnienie podręczników uczniom z rodzin będących
  w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Umożliwianie korzystania z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej

Cały rok

Dyrekcja

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Terapeuta

Logopeda

 

 

 

Podnoszenie wartości

 • Pogadanki na temat roli dziecka w rodzinie (obchody Dnia Dziecka, Dnia Rodziny,  Dnia Babci, Dnia Dziadka). Organizowanie spotkań na terenie szkoły oraz w plenerze.
 • Apel poświęcony zbrodni katyńskiej
  i katastrofie smoleńskiej. Apele poświecone Świętom Narodowym.
 • Obchody Dnia Patronki szkoły
 • Realizacja programu "Wychowanie do życia w rodzinie" w kl. VI
 • Współpraca z rodzinami w celu wzmacniania więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi
  i rodzicami i popularyzowanie wypoczynku czynnego, gry i zabawy
 • Omawianie zagadnień dotyczących prawidłowo funkcjonującej rodziny na lekcjach przyrody, godzinach

wychowawczych

·      Organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego oraz Akcji Pomagamy Mikołajowi, zaangażowanie rodziców dzieci

 

Wg kalendarium

 

 

 

Wg planu pracy

 

Wychowawcy

Katacheta

Nauczyciel prowadzący przygotowanie do życia w rodzinie

Pedagog szkolny

Psycholog

Nauczyciel historii

 

 

 

 

Odsłony: 572