Plan wychowawczy

Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017 Milena Bakuła

 

PLAN WYCHOWAWCZY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

im. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ

w OSTROŁĘCE

 

rok szkolny 2016/2017

 

Dziedzina

Zadania wychowawcze szkoły

Odpowiedzialni

Termin

I. Rozwój intelektualny ucznia.

1. Opracowanie przez zespoły WDN  tematyki godzin wychowawczych uwzględniających optymalne warunki harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

2. Spotkania z twórcami kultury, przedstawicielami różnych zawodów.

3. Rozszerzanie zainteresowań, dostosowanie treści i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz samokształcenia i stałego doskonalenia.

5. Kształtowanie nawyku umiejętnego wykorzystania czasu wolnego.

6. Przygotowanie i przeprowadzenie: konkursów przedmiotowych, prezentacji artystycznych uczniów, wystaw prac, zawodów sportowych.

7. Organizowanie wycieczek tematycznych: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęckie Centrum Kultury, Galeria, miejsca Pamięci Narodowej.

8. Organizowanie wycieczek kulturalno – wychowawczych, biwaków, ognisk.

9. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

   np. zasoby biblioteki, Internet.

10. Systematyczna praca na rzecz zwiększenia frekwencji uczniów klas I-VI.

11. Udział w różnego rodzaju formach życia kulturalnego – spektaklach, inscenizacjach, przeglądach twórczości organizowanych przez instytucje pozaszkolne odbywających się na terenie szkoły.

12. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

Zespoły WDN

 

pedagog

psycholog

terapeuta 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy,

dyrektor szkoły,

pedagog

nauczyciel bibliotekarz

IX 2016 r.

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

wg możliwości

 

cały rok

 

II. Kształcenie wartości moralnych i etycznych.

1. Przypominanie obowiązujących norm etycznych i zasad ich przestrzegania w życiu codziennym.

2. Kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

3. Systematyczna praca na rzecz przestrzegania praw i obowiązków ucznia.

4. Przeciwdziałanie przejawom agresji, wandalizmu, przemocy, nałogom i patologii.

 

pedagog

wychowawcy

nauczyciele

 

 

cały rok

 

III Kształtowanie pożądanych postaw  patriotycznych i obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, zawartymi  w Statucie Szkoły i Konwencji Praw Dziecka.

2. Organizowanie różnorodnych spotkań, uroczystości, apeli, inscenizacji, wycieczek i gazetek tematycznych związanych z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.

3. Zapoznanie uczniów z symbolami, zasadami posiadającymi istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego oraz uczenie właściwej postawy.

4. Przygotowanie uroczystości Dni Patrona – Festyn rodzinny.

5. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki.

6. Kształtowanie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie.

wychowawcy klas

 

wychowawcy, nauczyciele

wg grafiku

 

 

 

dyrektor szkoły,

nauczyciele, Rada Rodziców

cały rok

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

IV. Kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem.

1. Poznawanie przeszłości i teraźniejszości Kurpiów, tradycji naszego regionu (organizacja spotkań, apeli, konkursów).

2. Wybitni przedstawiciele ziemi kurpiowskiej dawniej i dziś - spotkania

z twórcami ludowymi.

3. Udział w konkursie „Czy znasz swój region?”.

 

 

nauczyciele

cały rok

V. Promowanie zdrowia i ochrony środowiska.

1. Prowadzenie pogadanek, projekcje filmów dotyczących higieny osobistej i ochrony środowiska, organizowanie konkursów tematycznych.

2. Dbałość o czystość szkoły i jej  otoczenia.

3. Uczestniczenie w akcjach Sprzątanie Świata i Światowy Dzień Ziemi.

4. Udział uczniów w rywalizacji drużyn sanitarnych.

5. Wskazywanie uczniom wartości zdrowego trybu życia.

6. Rozwijanie świadomości uczniów o istniejących zagrożeniach i uzależnieniach (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, Internet, telefon komórkowy, komputer i telewizja).

7. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych

w szkole i poza szkołą oraz organizowanie „Dni zdrowej żywności”.

8. Zapewnienie opieki i troska o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

9. Spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli z dietetykiem.

 

 

 

 

pielęgniarka szkolna

wychowawcy, nauczyciele

 

cały rok

VI. Współpraca  z rodzicami.

 

1. Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami.

2. Udział rodziców w lekcjach otwartych, wycieczkach, ogniskach

i innych imprezach klasowych i szkolnych.

3. Udzielanie pomocy rodzinom najuboższym.

4. Wizyty domowe u uczniów z trudnościami w nauce lub/i sprawiającymi problemy wychowawcze.

5. Angażowanie rodziców na rzecz podniesienia efektywności nauczania i działań wychowawczych (pedagogizacja rodziców).

wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog

cały rok

VII. Zapobiegania agresji i przemocy w szkole

1.Propagowanie prawidłowych postaw uczniowskich na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.Uczenie właściwych sposobów rozładowywania napięć, emocji.

3.Systematyczne, codzienne zwracanie uwagi na realizację zagadnień związanych z zapobieganiem agresji i przemocy w szkole.

4.Zorganizowanie Miejskiego Dnia Szkoły Bez Przemocy.

pedagog

psycholog

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy administracji

cały rok

VIII. Zapobieganie drugoroczności i wieloroczności.

1. Systematyczne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów mających trudności w nauce.

2. Kształtowanie nawyku systematycznej pracy i regularnego udziału w zajęciach szkolnych w celu poprawy wyników nauczania.

3. Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce (pomoc koleżeńska, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, działalność świetlicy szkolnej).

wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog,

terapeuta

cały rok

IX. Opieka psychologiczno - pedagogiczna

1. Wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez współpracę z pedagogiem, psychologiem, szkolnym terapeutą oraz PPP.

2. Systematyczne monitorowanie obowiązku szkolnego i egzekwowanie regularnego spełniania tego obowiązku.

3. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów; objęcie szczególną opieką uczniów wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych.

4. Monitorowanie przestrzegania przez dorosłych i uczniów Konwencji Praw Dziecka.

5. Współpraca z TPD, MOPR, Policją i PKPS.

6. Otoczenie opieką  uczniów, którzy weszli w konflikt z prawem.

7. Kształtowanie umiejętności opanowywania emocji.

8.Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce na badania specjalistyczne.

9.Pomoc uczniom z trudnościami w nauce i sprawiającymi problemy wychowawcze.

wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog

terapeuta

cały rok

X. Opieka świetlicowa.

1. Opieka i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2. Pomoc uczniom w nauce.

3. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci (pomoc koleżeńska, wspólna zabawa, współpraca w grupach).

4. Uczenie  właściwych zachowań, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania.

wychowawcy świetlicy

wychowawcy

cały rok

XI Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

1. Wybór samorządów klasowych.

2. Wybór samorządu uczniowskiego.

3. Organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym (Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Wigilia, itp.) oraz kiermaszów klasowych.

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

5. Kontynuacja współzawodnictwa klas.

wychowawcy

dyrektor,

pedagog

 

Wrzesień

Cały rok

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Opracowała: Agnieszka Kornaga-Bałdyga

 

 

Odsłony: 571