Cele i zadania

Kategoria: O szkole Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017 Milena Bakuła

Szkoła realizuje cele i zadania, a w szczególności zapewnia uczniom:

 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną

Szkoła ponadto:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • wychowuje i naucza dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu
 • przekazuje uniwersalne wartości i zasady moralne, a przede wszystkim poszanowanie godności i wolności człowieka, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, tolerancję, szacunek do pracy, wzajemną solidarność, uczciwość i odpowiedzialność za swoje czyny
 • umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
Odsłony: 548